Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 6(1) i sak mot Norge

13/10 18:52

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 2. oktober 2014 dom i saken HANSEN v. NORWAY (no. 15319/09) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 6(1) ( Retten til en rettferdig rettergang).

Klageren var en norsk mann som i 2008 i en sivil sak hadde fått sin anke til lagmannsretten nektet fremmet. Lagmannsrettens begrunnelse var at det var klart at anken ikke ville føre fram, jf. tvisteloven § 29-13 annt ledd. Klagerens videre anke til Høyesterett ble avvist. Rettstilstanden ble for øvrig endret i 2010, slik at nektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd skal være begrunnet, jf. paragrafens femte ledd.

Klageren forela saken for EMD i 2009, og anførte at lagmannsretten ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse for å nekte å fremme anken, og dermed krenket hans rett til forsvarlig behandling etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6(1) (Retten til en rettferdig rettergang). Staten anførte at artikkel 6 ikke kunne anvendes, og at saken måtte avvises etter artikkel 35(3)(a) og (4).

Domstolen fant at artikkel 6 kunne anvendes, og at klagen ikke kunne avvises. Domstolen konkluderte med at det forelå krenkelse av artikkel 6(1).

Kilde: Lovdata.


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no