Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Lettere å få rett når du har rett

20/09 13:45

Forbrukerombud Gry Nergård

I et nytt lovforslag foreslår Regjeringen at forbrukere som vinner i Finansklagenemnda skal få dekket sine rettskostnader dersom finansinstitusjonen ikke følger nemndas uttalelse og forbrukeren må gå til rettssak.

Jeg er glad for at Regjeringen har foreslått en regel som vil styrke forbrukerens rettsvern i slike saker. Den foreslåtte bestemmelsen vil gjøre det lettere for forbrukere å forfølge en sak for retten etter å ha vunnet i nemnda. Det vil si at det blir større mulighet for at forbrukerne faktisk får rett når de har rett, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Finansklagenemnda

Finansklagenemnda er klageinstans i tvister mellom forbrukere og finansinstitusjoner. Dette omfatter banker, forsikringsselskap, finansieringsselskap, fondsforvaltere o.l. Nemnda spiller en viktig rolle for forbrukernes rettsvern, og ivaretar viktige samfunnsinteresser.

Finansklagenemndas uttalelser er ikke bindende for selskapene, men normalt respekterer selskapene nemndas avgjørelser i forbrukerens favør. I noen tilfeller velger imidlertid selskapene å ikke følge nemndas uttalelse. Dette gjelder særlig i saker som har stor prinsipiell betydning for selskapene.

Domstolsbehandling

Forbrukere som har vunnet i nemnda, men som opplever at selskapet ikke innretter seg etter nemndas uttalelse, er nødt til å ta saken videre til domstolene for å få en bindende avgjørelse. Mens behandlingen av en sak i Finansklagenemnda er gratis for forbrukerne, kan en sak for domstolene bli meget kostbar. Den som taper i retten må normalt dekke motpartens saksomkostninger, som for eksempel utgifter til advokat.

Slik reglene er i dag, kan en forbruker som vinner saken i nemnda risikere å måtte betale både egne og motpartens saksomkostninger dersom han senere taper saken i retten. Regjeringens forslag innebærer at finansinstitusjoner som ikke frivillig følger nemndas uttalelser i forbrukerens favør, må dekke forbrukerens kostnader for å få prøvd saken for retten. Også dersom forbrukeren skulle tape i tingretten.

Forbrukerombudet har kommet med innspill

Forbrukerombudet har i sin høringsuttalelse gitt støtte til forslaget, og kommet med konkrete innspill til hvordan regelen bør utformes.

For å sikre mest mulig forutberegnelighet for forbrukerne, mener jeg at det er viktig at grensen for hvor store kostnader forbrukeren kan krevet dekket av finansinstitusjonen ikke blir satt for lavt. I tillegg er det viktig at forbrukerne sikres god informasjon om sine rettigheter dersom forslaget blir vedtatt, sier Nergård.

Forbrukerombudet har også foreslått at man bør se på om regelen kan utvides til å omfatte flere situasjoner enn det som følger av forslaget.

Forbrukerombudets høringsuttalelse kan leses i sin helhet her.

Kontaktperson hos Forbrukerombudet: Gry Nergård, forbrukerombud (Tlf: 99 00 50 80)


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no