Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

- Manglende dommerforsikringer leder ikke til ugyldighet

14/03 10:47

Etter at stortingsrepresentant Per Sandberg tok opp spørsmålet omkring manglende dommerforsikringer i Stortinget i februar i år, har det pågått en debatt om hvorvidt slike mangler påvirker dommeravgjørelsenes gyldighet. Både Høyesterett og EMD har konkludert med at så ikke er tilfelle.

Etter domstolloven § 60 skal en dommer "gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt vil oppfylle sine plikter"

Ikke brudd på EMK

I "Lundquist v. Norway" (application no. 67154110) der Herman J. Berge var klagers representant, ble brudd på dl. § 60 påberopt som brudd på EMK.

EMD avviste saken den 24. mai 2011, og konkluderte med at det ikke forelå brudd på EMK.

Ikke opphevelsesgrunn

I HR-2012-417-U, 24. februar 2012 konkluderte Høyesteretts ankeutvalg med at brudd på dl. § 60 ikke var en opphevelsesgrunn jf. strpl. § 343.

Tilsvarende i Borgarting 5. mars 2012 i sak LB-2011-131396, uttalt at det "ikke er nærliggende at en slik mulig feil kan ha hatt betydning for den påankede avgjørelse, jf. tvisteloven § 29-21. Anken over saksbehandlingen må derfor forkastes.

Dommerforsikringsspørsmålet henvist til behandling i Høyesterett

I HR-2012-723-U 11. april 2012 har Høyesterett åpenbart funnet grunn til å ta denne ankegrunnen noe mer alvorlig, og en ankesak hvor dommerforsikringsspørsmålet er anført som en feil, er henvist til behandling i Høyesterett med fem dommere, skriver Lagmann Anders Bøhn i en kommentar til dl § 60 på lovdata.

Ankeutvalget skriver; "Høyesteretts ankeutvalg beslutter at anken, for så vidt gjelder anførslene om manglende dommerforsikring, skal avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere, jf. domstolloven § 5 første ledd annet punktum. Behandlingen skal følge de regler i tvisteloven som gjelder for anke over dommer, jf. tvisteloven § 30-9 fjerde ledd."

Andre saker med samme ankegrunn er stanset i mellomtiden, se for eksempel kjennelse i sak HR-2012-750-F. Ankeforhandling skal etter det opplyste finne sted 14. juni.


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no