Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

- Støtter bedre klagemulighet i finanssaker

10/10 10:35

Banklovkommisjonen foreslår omfattende regulering av konsesjonskrav, rammebetingelser og virksomhetsregler i finansnæringen i sitt forslag til samlet finanslov.

Forslaget inneholder flere bestemmelser som kan styrke forbrukernes rettigheter på området.

Banklovkommisjonens lovforslag har nå vært på høring, og Forbrukerombudet har gitt sitt høringssvar. Kommisjonen foreslår blant annet å utvide forbrukernes klagemulighet til Finansklagenemnda.

For at forbrukerne skal kunne klage til nemnda i dag, må det aktuelle foretaket være medlem i en av organisasjonene som er part i nemndsavtalen. Dermed har flere forbrukere ikke fått sin klage behandlet.

Støtter utvidet klageadgang

Banklovkommisjonen vil gi forbrukerne adgang til Finansklagenemnda uavhengig av om foretaket er medlem eller ikke. Forbrukerombudet støtter forslaget.

Jeg er glad for at flere forbrukere nå får adgang til Finansklagenemnda. Dette styrker forbrukernes stilling i finansmarkedet, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Hvert år havner en rekke forbrukere i en tvist med banken eller investeringsrådgiveren sin. Å bringe slike saker til domstolene kan ofte være kostbart og dermed også risikabelt for forbrukeren.

Adgangen til gratis nemndsbehandling av forbrukertvister er derfor en viktig forbrukerrettighet, understreker Nergård.

Forbrukerombudet tar i sitt høringssvar også til orde for at finansforetak som taper i nemnda, må dekke forbrukerens saksomkostninger dersom saken havner hos domstolene.

Problematisk provisjonslønn

Banklovkommisjonen foreslår også bestemmelser om godtgjørelsesordninger i finansforetak. Forbrukerombudet mener at hensynet til forbrukerne bør stå sentralt når slike ordninger blir etablert.

Provisjonslønn til selgere av finansielle tjenester kan føre til at de setter egen lønn framfor forbrukernes behov. Dette er problematisk, og det bør derfor legges begrensninger på bruk av provisjonslønn til selgere i finansbransjen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Les hele Forbrukerombudets høringssvar her.

Kontaktpersoner hos Forbrukerombudet

Jo Gjedrem, fagdirektør (Tlf: 93 23 16 40)

Frode Arnesen, juridisk seniorrådgiver (Tlf: 45 21 21 76)


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no