Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Overvåking av epost i strid med menneskerettighetene

26/06 00:39

Menneskerettsdomstolen: - Overvåking av epost, internettbruk og telefonsamtaler uten varsel og klar lovhjemmel, strider mot den europeiske menneskerettskonvensjonen.

En kvinne som arbeidet på Carmarthenshire College i Wales ble utsatt for overvåking av logger over telefonsamtaler, eposter og internettbruk. Arbeidsplassen hadde ingen retningslinjer for slik kontroll, og den ansatte hadde heller ikke blitt informert.

Overvåkingen strider mot den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8, konkluderer domstolen. Bestemmelsen gir rett til respekt for privatliv, familieliv og korrespondanse.

Overvåking av logger

Arbeidsgiveren oppga at de sjekket kvinnens bruk av telefon og epost, samt gikk gjennom besøkte Internettsider for å finne ut om arbeidstakeren brukte høyskolens ressurser til personlige formål. De mente at dette var nødvendig for å sikre at offentlige midler ble brukt forsvarlig.

Overvåkingen innebar analyse av spesifiserte telefonregninger, Internettlogger og epostlogger. Det vil si at arbeidsgiveren visste hvilke telefonnumre som var oppringt, antall samtaler, og dato og tidspunkt. Arbeidsgiveren gjennomgikk også hvilke nettsteder som ble besøkt, og tidspunktet for besøket. Loggopplysningene om epost bestod i hvem den andre parten var, og når eposten ble sendt.

Kvinnen mente overvåkingen var urettmessig. Hun fikk ikke medhold i britiske domstoler, og sendte saken videre til Menneskerettsdomstolen.

Innsyn i loggene er nok

I dommen gjennomgår Menneskerettsdomstolen en rekke prinsipper. Domstolens rettspraksis er slik at telefonsamtaler fra forretningslokaler åpenbart faller inn under begrepene ”privatliv” og ”korrespondanse” i menneskerettskonvensjonen artikkel 8. Retten mener det dermed også er logisk at eposter sendt fra arbeidsplassen og logger over besøkte internettsider har liknende beskyttelse.

Domstolen tok ikke stilling til om arbeidsgiveren leste innholdet i eposten eller ikke. De mente at det å kikke i loggene i seg selv er tilstrekkelig til å utgjøre brudd på menneskerettskonvensjonens artikkel 8. Retten legger vekt på at det ikke forelå noen instruks eller liknende, og at klageren ikke hadde blitt informert om overvåkningen.

Menneskerettsdomstolen understreker at de ikke ser bort fra at innsyn/overvåkning i noen tilfeller kan være nødvendig, men understreker at inngrepene må være i samsvar med loven og nødvendige av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

I tråd med Datatilsynets praksis

Dommen er i tråd med Datatilsynets praksis: - Ansatte har en rett til beskyttelse av privatlivet også på arbeidsplassen, sier Knut-Brede Kaspersen, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Datatilsynet.

Les dommen her (nytt vindu, hos British and Irish Legal Information Institute

Referanse hos Menneskerettsdomstolen: COPLAND v. THE UNITED KINGDOM - 62617/00 [2007] ECHR 253 (3 April 2007)

Kilde: Datatilsynet


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no